• Zadzwoń do nas:
 • tel. (89) 624 36 86, (29) 772 10 66, (67) 215 38 06

CZYNNE OD 8.00 do 16.00
tel. 89 624 36 86
Usługi biegłego rewidenta

 

BADANIE SPAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Przeprowadzamy badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych w oparciu o przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości podmiotów:

 • banków i zakładów ubezpieczeń,
 • jednostek działających na podstawie przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,
 • jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • spółek akcyjnych,
 • pozostałych jednostek, które spełniają ustawowe wymogi badania (art. 64 ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości),
 • spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych,
 • innych podmiotów gospodarczych, które mimo braku obowiązku badania sprawozdania finansowego deklarują potrzebę jego przeprowadzenia.
 • z dnia 1 stycznia 2010 r. obowiązuje nowa ustawa o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r.. Zgodnie z jej art 268  określone jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

 

Inne usługi biegłych rewidentów

 • audyt porównywalności sprawozdań finansowych do prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego,
 • audyt zobowiązań umownych,
 • audyt planu połączenia lub przekształcenia spółek,
 • weryfikacji prac innego audytora,
 • przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych zgodny z polskimi normami wykonywania zawodu i/lub Międzynarodowymi Standardami Audytu,
 • przegląd ksiąg rachunkowych,
 • opracowanie części finansowej prospektów emisyjnych,
 • badanie sprawozdania założycieli spółek kapitałowych,


Główna siedziba Naszej Firmy zlokalizowana jest w Szczytnie  przy ul. Bolesława Chrobrego 4. Zarząd spółki  oraz Biuro Obsługi Klienta przyjmuje Klientów od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00

 

 

BJM Spółka z o.o. w Szczytnie

 • NIP 745-10-02-683
 • REGON 510320543
 • 12-100 Szczytno  
 • Kapitał firmy wynosi 70 tys. zł.
 • Uchwałą nr 114/57/95 Krajowej Rady Biegłych o Rewidentów z dnia 12 .06.1995 pod numerem 535 wpisano BJM Spółkę z o.o. na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, która jest również uprawniona do wykonywania doradztwa podatkowego
 • Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym w Olsztynie KRS nr 0000226847
 • Konto bankowe Nr 52 1030 1582 0000 0008 5061 8003
 • tel/fax 089/6243686

Poprzez współpracę z odpowiednimi podmiotami w Polsce i Europie zapewniamy naszym Klientom maksymalne bezpieczeństwo świadczonych przez nas usług. Nasze usługi można zamawiać  na stronie internetowej www.bjmkancelaria.pl

Powered by Meteoryt
Zamów rozmowę z konsultantem